Saturday, May 12, 2018
 Davis G14Bv - Girls U1410
Sacramento Stingers Yellow G14Bv6
 Davis G14Bv - Girls U1412
Pleasanton Pride Grey G14Bv1